لوح ها و تندیس ها

لوح تقدیر جشنواره اختراعات خاوران - 1395
لوح تقدیر جشنواره اختراعات خاوران - 1395

لوح تقدیر اداره غذا و دارو - 1395
لوح تقدیر اداره غذا و دارو - 1395

لوح تقدیر همایش صنعت و معدن - 1395
لوح تقدیر همایش صنعت و معدن - 1395

لوح تقدیر واحد تولیدی منتخب استاندارد - 1394
لوح تقدیر واحد تولیدی منتخب استاندارد - 1394

لوح تقدیر کارآفرین برگزیده استان خراسان رضوی - 1395
لوح تقدیر کارآفرین برگزیده استان خراسان رضوی - 1395

لوح تقدیر نمایشگاه و دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی - 1393
لوح تقدیر نمایشگاه و دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی - 1393

لوح تقدیر استاندار خراسان رضوی - 1392
لوح تقدیر استاندار خراسان رضوی - 1392

لوح تقدیر واحد نمونه کشوری سازمان غذا و دارو - 1391
لوح تقدیر واحد نمونه کشوری سازمان غذا و دارو - 1391

لوح تقدیر مرکز بهداشت استان خراسان رضوی  - 1393
لوح تقدیر مرکز بهداشت استان خراسان رضوی - 1393

لوح تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1393
لوح تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1393

لوح تقدیر کارآفرین برتر استان خراسان رضوی - 1393
لوح تقدیر کارآفرین برتر استان خراسان رضوی - 1393

لوح سپاس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی - 1395
لوح سپاس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی - 1395

لوح افتخار عالی انجمن مخترعین خراسان
لوح افتخار عالی انجمن مخترعین خراسان

لوح تقدیر اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی - 1393
لوح تقدیر اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی - 1393

لوح تقدیر استاندار خراسان رضوی - 1392
لوح تقدیر استاندار خراسان رضوی - 1392

لوح تقدیر رئیس خانه صنعت و تجارت خراسان رضوی - 1393
لوح تقدیر رئیس خانه صنعت و تجارت خراسان رضوی - 1393

لوح تقدیر رئیس خانه صنعت و تجارت خراسان رضوی - 1394
لوح تقدیر رئیس خانه صنعت و تجارت خراسان رضوی - 1394

لوح سپاس استاندار و رئیس استاندارد استان خراسان رضوی - 1393
لوح سپاس استاندار و رئیس استاندارد استان خراسان رضوی - 1393

لوح تقدیر کارآفرین برتر استان خراسان رضوی - 1392
لوح تقدیر کارآفرین برتر استان خراسان رضوی - 1392

لوح سپاس سازمان ملی استاندارد ایران - 1392
لوح سپاس سازمان ملی استاندارد ایران - 1392

لوح تقدیر از قائم مقام نخبگان
لوح تقدیر از قائم مقام نخبگان

لوح تقدیر بانک ملی
لوح تقدیر بانک ملی

لوح تقدیر واحد تولیدی منتخب استاندارد - 1394
لوح تقدیر واحد تولیدی منتخب استاندارد - 1394

تندیس مشتری برتر بانک کشاورزی - 1393
تندیس مشتری برتر بانک کشاورزی - 1393

تندیس مشتری برتر بانک کشاورزی - 1388
تندیس مشتری برتر بانک کشاورزی - 1388

تندیس مشتری برتر بانک صادرات ایران  - 1397
تندیس مشتری برتر بانک صادرات ایران - 1397

تندیس یادمان رسانه ملی از کار و سرمایه ایرانی ( پایش ) - 1393
تندیس یادمان رسانه ملی از کار و سرمایه ایرانی ( پایش ) - 1393

تندیس یادبود ویژه برنامه سفره های همدلی - رمضان 1436
تندیس یادبود ویژه برنامه سفره های همدلی - رمضان 1436

تندیس گلدان بانک ملی
تندیس گلدان بانک ملی

تندیس گلدان بانک ملت
تندیس گلدان بانک ملت

تندیس گلدان بانک صادرات  - 1398
تندیس گلدان بانک صادرات - 1398

تندیس همایش سراسری تکریم کارفرمایان کارآفرین نمونه سازمان تأمین اجتماعی - 1393
تندیس همایش سراسری تکریم کارفرمایان کارآفرین نمونه سازمان تأمین اجتماعی - 1393

تندیس هشتمین جشنواره کارآفرینان برتر - 1392
تندیس هشتمین جشنواره کارآفرینان برتر - 1392

تندیس ششمین جشنواره کارآفرینان برتر  -  چهره ماندگار کار و تولید - 1390
تندیس ششمین جشنواره کارآفرینان برتر - چهره ماندگار کار و تولید - 1390

تندیس پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی - 1389
تندیس پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی - 1389

تندیس پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی - 1387
تندیس پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی - 1387

تندیس پنجمین جشنواره کارآفرین برگزیده استانی - 1389
تندیس پنجمین جشنواره کارآفرین برگزیده استانی - 1389

تندیس یازدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برگزیده استان خراسان رضوی - 1395
تندیس یازدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برگزیده استان خراسان رضوی - 1395

تندیس نهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی - 1393
تندیس نهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی - 1393

تندیس واحد نمونه کیفیت اداره کل استاندارد خراسان رضوی / 1394-1393
تندیس واحد نمونه کیفیت اداره کل استاندارد خراسان رضوی / 1394-1393

تندیس ششمین همایش معرفی واحدهای نمونه استان خراسان رضوی - 1390
تندیس ششمین همایش معرفی واحدهای نمونه استان خراسان رضوی - 1390

تندیس منتخب معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1393
تندیس منتخب معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1393

تندیس پنجمین همایش معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی - 1388
تندیس پنجمین همایش معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی - 1388

تندیس معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی  خراسان رضوی - 1386
تندیس معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی خراسان رضوی - 1386

تندیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن - 1391
تندیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن - 1391

تندیس واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد خراسان رضوی - 1393
تندیس واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد خراسان رضوی - 1393

تندیس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی - 1388
تندیس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی - 1388

تندیس واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی - 1391
تندیس واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی - 1391

تندیس واحد نمونه استاندارد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی - 1388
تندیس واحد نمونه استاندارد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی - 1388

تندیس واحد برتر کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان - 1382
تندیس واحد برتر کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان - 1382

تندیس واحد تولیدی نمونه سازمان ملی استاندارد ایران - 1391
تندیس واحد تولیدی نمونه سازمان ملی استاندارد ایران - 1391

تندیس همایش 500 مشتری برتر بانک صادرات ایران - 1398
تندیس همایش 500 مشتری برتر بانک صادرات ایران - 1398

تندیس چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه - 1395
تندیس چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه - 1395

تندیس هفتمین جشنواره کارآفرینان  برتر - 1391
تندیس هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر - 1391

تندیس نودمین سالگرد تأسیس بانک سپه - 1393
تندیس نودمین سالگرد تأسیس بانک سپه - 1393

تندیس شرکت صنایع کاغذی خراسان ( معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) - 1395
تندیس شرکت صنایع کاغذی خراسان ( معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) - 1395

تندیس شرکت صنایع تولیدات کاغذی خراسان ( دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) - 1393
تندیس شرکت صنایع تولیدات کاغذی خراسان ( دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) - 1393

تندیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - مشهد
تندیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - مشهد

تندیس ششمین همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای - 1393
تندیس ششمین همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای - 1393

تندیس سومین همایش معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی - 1386
تندیس سومین همایش معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی - 1386

تندیس تمبر اختصاصی بانک ملی
تندیس تمبر اختصاصی بانک ملی

تندیس اداره کل تعاون - 1389
تندیس اداره کل تعاون - 1389

تندیس برندیینگ - 1393
تندیس برندیینگ - 1393

تندیس برند برتر - 1392
تندیس برند برتر - 1392

تندیس بانک صنعت و معدن - 1393
تندیس بانک صنعت و معدن - 1393

تندیس انجمن مخترعین - 1395
تندیس انجمن مخترعین - 1395