لوح‌ها و تندیس‌‌ها

لوح تقدیر نمایشگاه هفته پژوهش- 1393
لوح تقدیر واحد منتخب تولیدی استاندارد- 1394
لوح تقدیر واحد نمونه صنعت- 1393
لوح تقدیر واحد نمونه صنعت- 1393
لوح تقدیر واحد نمونه صنعت- 1391
لوح تقدیر واحد نمونه سازمان غذا و دارو - 1391
لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد-1393
لوح تقدیر واحد نمونه نظارت-1390
لوح تقدیر واحد نمونه صنعت - 1392
لوح تقدیر سازمان غذا و دارو - 1395
لوح تقدیر کارآفرین برتر خراسان - 1395
لوح تقدیر کارآفرین برتر چهره ماندگار - 1390
لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد - 1393
لوح تقدیر واحد نمونه صنعت - 1392
لوح تقدیر کارآفرین برتر - 1390
تابلو جشنواره اختراعات خاوران - 1395
لوح تقدیر همایش صنعت و دانشگاه - 1395
لوح تقدیر دانشگاه علوم پزشکی خراسان- 1394
لوح تقدیر کارآفرین برتر- 1393
لوح افتخار مخترعین - 1395
لوح تقدیر کارآفرین برتر - 1392
لوح تقدیر بنیاد نخبگان - 1395
تندیس مشتری برتر بانک کشاورزی - 1393
تندیس مشتری برتر بانک کشاورزی - 1388
لوح تقدیر واحد برتر کار و ایمنی - 1393
لوح تقدیر همایش دانشگاه صنعت و معدن - 1395
لوح تقدیر واحد نمونه نظارت - 1390
لوح تقدیر واحد نمونه نظارت - 1393
لوح تقدیر کارآفرین برتر - 1391
لوح تقدیر سازمان استاندارد - 1391
لوح تقدیر برندینگ - 1393
تندیس تمبر اختصاصی بانک ملی
تندیس یادمان حمایت رسانه‌ملی برنامه‌پایش -1393
تندیس همایش مشتری برتر بانک صادرات - 1398
تندیس بانک صادرات - 1397
لوح تقدیر استاندارد - 1394
تندیس واحد نمونه نظارت -1387
تندیس بانک ملی
کنفرانس بین المللی برند - 1392
تندیس واحد نمونه کیفیت - 1394
تندیس واحد نمونه نظارت -1388
تندیس واحد نمونه نظارت-1390
تندیس واحد نمونه غذا و دارو -1386
تندیس همایش صنعت و دانشگاه -1395
تندیس یادبود ویژه برنامه سفره های همدلی -1393
تندیس هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر - 1391
تندیس واحد نمونه استاندارد-1388
تندیس واحد نمونه استاندارد - 1382
تندیس واحد نمونه نظارت -1393
تندیس واحد نمونه استاندارد-1393
تندیس واحد نمونه صنعت-1391
تندیس گلدان بانک ملی
تندیس واحد نمونه غذا و دارو - 1386
تندیس کارآفرین برتر استانی -1389
تندیس واحد نمونه استاندارد - 1388
تندیس نودمین سالگرد تاسیس بانک سپه  - 1393
تندیس واحد نمونه استاندارد - 1391
تندیس برندینگ -1393
تندیس واحد نمونه  ملی استاندارد - 1391
تندیس گلدان بانک صادرات
تندیس کارآفرین نمونه سازمان تامین اجتماعی -1393
تندیس ششمین همایش ایمنی و بهداشت -1393
تندیس کارآفرین برتر ملی -1389
تندیس کارآفرین برتر-1390
تندیس گلدان بانک ملت
تندیس هفته تعاون -1389
تندیس کارآفرین برتر-1392
تندیس کارآفرین برتر خراسان -1395
تندیس علوم پزشکی -1393
تندیس کارآفرین برتر -1395
تندیس کارآفرین برتر ملی - 1387
تندیس کارآفرین برتر استان -1393
تندیس برند برتر-1392
تندیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تندیس بانک صنعت و معدن  - 1393
تندیس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی -1395
همایش معرفی واحدهای نمونه غذایی و بهداشتی-1386
تندیس انجمن مخترعین -1395