لوح‌ها و تندیس‌‌ها

لوح نمایشگاه هفته پژوهش- 1393
واحد منتخب تولیدی استاندارد- 1394
واحد نمونه صنعت- 1393
لوح تقدیر واحد نمونه صنعت- 1393
واحد نمونه صنعت- 1391
واحد نمونه غذا- 1391
لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد-1393
لوح سپاس واحد نمونه نظارت-1390
لوح واحد نمونه صنعت - 1392
لوح غذا - 1395
کارآفرین برتر خراسان - 1395
کارآفرین برتر چهره ماندگار - 1390
تقدیر واحد نمونه استاندارد - 1393
لوح واحد نمونه صنعت - 1392
لوح کارآفرین برتر- 1390
تابلو جشنواره اختراعات خاوران - 1395
لوح همایش صنعت و دانشگاه - 1395
لوح - لوح سپاس دانشگاه علوم پزشکی خراسان-- 1394
لوح - لوح تقدیر کارآفرین برتر-- 1393
لوح - لوح افتخار مخترعین - 1395
لوح - تقدیر کارآفرین برتر -- 1392
لوح - تدیرنامه از قائم مقام نخبگان
لوح - مشتری برتر بانک کشاورزی - 1393 -
لوح - مشتری برتر بانک کشاورزی - 1388 -
لوح - واحد برتر کار و ایمنی-- 13933
لوح - لوح همایشی دانشگاه صنعت و معدن - 1395
لوح - واحد نمونه نظارت -- 1390
لوح - لوح تقدیر واحد نمونه نظارت-- 1393
لوح - کارآفرین برتر -- 1391
لوح - لوح 22 مهر 1391- استاندارد
لوح - لوح تقدیر برندینگ -- 1393
تندیس - تمبر اختصاصی بانک ملی
تندیس - یادمان حمایت رسانه ملی - پایش -1393
تندیس - همایش مشتری برتر بانک صادرات - 1398
لوح - بانک صادرات - 1397
لوح - استاندارد-- 1394
تندیس - واحد نمونه نظارت -1387
لوح - بانک ملی -
لوح - برند -- 1392
تندیس - واحد نمونه کیفیت - 1394
تندیس - واحد نمونه کیفیت -1393-94
تندیس - واحد نمونه نظارت -1388
تندیس - واحد نمونه نظارت-1390
تندیس - واحد نمونه غذا -1386
تندیس - همایش صنعت و دانشگاه -1395
تندیس - یادبود ویژه برنامه سفره های همدلی -1393
تندیس - هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر - 1391
تندیس - واحد نمونه استاندارد-1388
تندیس - واحد نمونه استاندارد -1388
تندیس - واحد نمونه استاندارد - 1382
تندیس - واحد نمونه نظارت -1393
تندیس - واحد نمونه استاندارد-1393
تندیس - واحد نمونه صنعت-1391
تندیس - گلدان بانک ملی
تندیس - واحد نمونه غذا - 1386
تندیس - کارآفرین برتر استانی -1389-min
تندیس - واحد نمونه استاندارد - 1388
تندیس - نودمین سالگرد تاسیس بانک سپه - 1393
تندیس - واحد نمونه استاندارد - 1391
تندیس - واحد نمونه استاندارد -1382
تندیس - برندینگ -1393
تندیس - واحد نمونه ملی استاندارد - 1391
تندیس - گلدان بانک صادرات
تندیس - کارآفرین نمونه سازمان تامین اجتماعی -1393
تندیس - ششمین همایش ایمنی و بهداشت -1393
تندیس - کارآفرین برتر ملی -1389
تندیس - کارآفرین برتر-1390
تندیس - گلدان بانک ملت
تندیس - تعاون -1389
تندیس - کارآفرین برتر-1392
تندیس - کارآفرین برتر خراسان -1395
تندیس - علوم پزشکی -1393
تندیس - کارآفرین برتر -1395
تندیس - کارآفرین برتر ملی - 1387
تندیس - کارآفرین برتر -1393
تندیس - برند برتر-1392
تندیس - صنایع
تندیس - بانک صنعت و معدن - 1393
تندیس - علوم پزشکی -1395
سومین همایش معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و بهداشتی-1386
تندیس - انجمن مخترعین -1395