واحد نمونه سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی

در .

واحد نمونه سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی
در سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني گروه كارخانجات گلريز موفق به كسب واحد نمونه از سوي سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوي و همچنين استانداري خراسان رضوي گرديدند.
در اين مراسم كه با حضور آقاي مهندس صفرزاده رياست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت و جناب آقاي دكتر صلاحي استاندارمحترم خراسان رضوي برگزار گرديد اين واحد براي چندمين سال متوالي موفق به دريافت تنديس واحد نمونه گرديد.