واحد نمونه كيفيت سازمان استاندارد خراسان رضوی

در .

واحد نمونه كيفيت سازمان استاندارد خراسان رضوی
شركت گلريز با نيم قرن سابقه و دريافت تنديس هاي مختلف از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي اين بار نيز در مهرماه 1391 موفق به دريافت واحد نمونه كيفيت در صنايع سلولزي و بهداشتي از سوي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي گرديد. مديريت عالي شركت جناب حاج آقاي هاشميان پس از ايراد سخنان مبسوط در جمع حضار محترم در جلسه ، خاطر نشان كردند كه با همه تلاشها و پيگيري هاي مستمر ايشان و مجموعه تحت امرشان هنوز هم مشكلات و موانعي در پيش رو وجود دارد كه مانع از پيشرفت و توليد بدون دغدغه خاطر مي شود كه صد البته تنها با حمايت و پشتيباني مديران و روشاي محترم دولت و وزارتخانه ها تا حدي مي توان از بروز بيشتر اين موانع جلوگيري نمود .

واحد نمونه سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی

در .

واحد نمونه سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی
در سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني گروه كارخانجات گلريز موفق به كسب واحد نمونه از سوي سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوي و همچنين استانداري خراسان رضوي گرديدند.
در اين مراسم كه با حضور آقاي مهندس صفرزاده رياست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت و جناب آقاي دكتر صلاحي استاندارمحترم خراسان رضوي برگزار گرديد اين واحد براي چندمين سال متوالي موفق به دريافت تنديس واحد نمونه گرديد.