جزئیات تخفیف ویژه مغازه داران

در .

با انتخاب محصولات گلریز 20% هدیه خود را افزایش دهید

1) با 50.000.000 ریال خـریـد و یا بـیـشـتر از آن 0.40% (چـهـل صدم درصد) از خرید خود را هدیه بگیرید .

2) با خرید بیش از 100.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به 0.45% (چـهـل و پـنـج صدم درصد) افزایش خواهد یافت .

3) با خرید بیش از 200.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به0.50%(پنــجاه صـدم درصــد ) افزایـش خواهد یافت.

4) با خرید بیش از 300.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به0.60%(شـصـت صـدم درصـد) افـزایش خواهد یافت.

5) با خرید بیش از 400.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به0.65%(شـصـت و پنـج صدم درصد) افزایش خواهد یافت.

6) با خرید بیش از 500.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به0.70%(هـفـتاد صـدم درصـد) افـزایــش خواهد یافت.

7) با خرید بیش از 750.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به0.80%(هشـتاد صـدم درصـد) افزایــش خـواهد یافت.

8) با خرید بیش از 1.000.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به0.85%(هشـتاد و پـنج صدم درصد) افزایش خواهد یافت.

9) با خرید بیش از 1.500.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به1.00%(یــک درصـــد) افـزایـش خـواهـد یـافــت.

10) با خرید بیش از 2.000.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به1.10%(یـک و یـک دهـم درصـد) افزایش خواهد یافت.

11) با خرید بیش از 3.000.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به1.20%(یـک و دو دهـم درصـد) افزایش خواهد یافت.

12) با خرید بیش از 5.000.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به1.30%(یـک و سـه دهـم درصـد) افزایش خواهد یافت.

13) با خرید بیش از 7.500.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به 1.39%(یک و سی نه صدم درصد) افزایش خواهد یافت.

14) با خرید بیش از 10.000.000.000 ریال هدیه شما از 0.40% (چهل صدم درصد ) به1.41%(یک و چهل و یک صدم درصد) افزایش خواهد یافت.

با انتخاب محصولات گلریز 20% هدیه خود را افزایش دهید . پس اگر محصولات گلریز را بعنوان هدیه انتخاب نمایید ....

  • جدول هدیه به شرح ذیل خواهد بود :

1) با 50.000.000 ریال خرید و یا بیشتر از آن 0.48% (چـهـل و هـشت صدم درصد) از خرید خود را هـدیه بگـیریـد .

2) با خرید بیش از 100.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به 0.54% (پـنـجـاه و چـهار صدم درصد) افزایش خواهد یافـت.

3)با خرید بیش از 200.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به0.60%(شـصـت صـدم درصـد ) افـزایـش خـواهـد یافت.

4)با خرید بیش از 300.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به0.72%(هـفـتـاد و دو صـدم درصـد) افـزایـش خـواهد یافت.

5)با خرید بیش از 400.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به0.78%(هـفـتاد و هـشـت صدم درصد) افزایش خواهد یافت.

6)با خرید بیش از 500.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به0.84%(هـشـتاد و چـهـار صدم درصد) افزایش خواهد یافت.

7)با خرید بیش از 750.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به0.96%(نـود و شـش صـدم درصـد) افـزایـش خواهد یافت.

8) با خرید بیش از 1.000.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به1.02%(یـک و دو صـدم درصـد) افـزایـش خـواهد یافـت.

9)با خرید بیش از 1.500.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به1.20%(یـک و بـیـست صـدم درصد) افزایش خواهد یافت.

10)با خرید بیش از 2.000.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به1.32%(یـک و سـی دو صـدم درصـد) افزایش خواهد یافت.

11) با خرید بیش از 3.000.000.000ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به1.44%(یـک و چهـل و چهار صدم درصد) افزایش خواهد یافت.

12) با خرید بیش از 5.000.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به1.56%(یـک پنجاه و شش صدم درصد) افزایش خواهد یافت.

13)با خرید بیش از 7.500.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به 1.67%(یک و شصت و هفت صدم درصد) افزایش خواهد یافت.

14)با خرید بیش از 10.000.000.000 ریال هدیه شما از 0.48% (چهل و هشت صدم درصد)به1.72%(یـک و هفـتاد و دو صدم درصد) افزایش خواهد یافت.