گلریز روز جهانی کار و کارگر را به تمام کارگران پرتلاش تبریک میگوید

در .

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند
زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در اجتماع می گردد.
روز جهانی کار و کارگر خجسته باد