فرارسیدن عید سعید قربان مبارک باد

در .

بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خَلیِلُ الرَّحمَن
یک عید بزرگ به نام قربـان آمد
عیدقربان، جشن رهایی ازاسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین، عید سرسپردگی و بندگی عید نزدیک شدن دلها به قرب الهی برهمه مسلمانان مبارک باد