شهادت امام حسين (ع ) و ياران وفادارش تسليت باد

در .

ستاره از نگين بر خاك افتاد
قمر از روي زين بر خاك افتاد
گل سرخي ز دامان پيامبر
براي حفظ دين بر خاك افتاد
شهادت امام حسين (ع ) و ياران وفادارش تسليت باد