معرفی برنده خوش شانس چهارمین یک میلیارد گلریز

در .

در راستای برگزاری مراسم قرعـه کشـی دوره چهارم جوایـز مرحـله سیزدهـم گلریـز که مکررا از طریق رسانه هـای گروهـی اطلاع رسـانی شد ، این مراسم در تاریـخ 25 بهمن ماه 94 راس ساعـت 9 صـبح با حضـور هیـات محتـرم نظـارت بر صحت قرعـه کشـی، نماینده ویـژه سازمان صدا و سیمـای ایـران و جمعـی از مسئولیـن و مدیـران برگـزار گردیـد و جناب آقای سید محمد سیدی از مشهــد به قید قرعـه بـرنده چهارمیـن جایزه یک میلیارد ریالـی از جوایز 5 میلیـاردی مرحـله سیزدهم گلریــز شد.
طـی این مراسـم، پس از مشخـص شدن کد برنـده با تلفن همراه ایشان تمـاس گرفته شد، این بـرنده خـوش شانس60 ساله که شغلش سمپاشی منازل و دارای 6 فرزند و عائله مند است، ضمن اظهار رضایت از محصولات گلـریز بیـان کرد: « فاقـد منـزل مسکونی شخصی بوده و اکنون که به لطف خداونـد و به یـمن این عید فرخنـده برنده 1/000/000/000 ریال وجه نقد شدم قصد دارم این جایزه مبارک را صرف ساماندهی زندگـی خود و فرزندانم نمایم.»
شما هموطنان گرامی و مصــرف کنندگان عزیز می توانید خلاصـه ای از فیــلم مربوط به این مراسم را در این سایت دانلود و مشاهده نمایید.
قرعـه کشـی دوره پنجم جوایـز مرحـله سیزدهـم برای تعییـن آخرین بـرنده 1/000/000/000 ریالــی در اسفند ماه 1394 برگـزار خواهـد شد.
خـاطـر نشـان مـی سـازد کلیـه کدهـای ارسـال شـده در هــر دوره (به جز کدهای بـرنده) در دوره پایانی ایـن مرحــله نیز معتبــر است.