برنده خوش شانس سومین دوره قرعه کشی جوایز مرحله سیزدهم گلریز

در .

در راستای برگزاری مراسم قرعـه کشـی دوره سـوم جوایـز مرحـله سیزدهـم گلریـز که مکررا از طریق رسانه هـای گروهـی اطلاع رسـانی شد ، این مراسم در تاریـخ 94/10/8 راس ساعـت 9 صـبح با حضـور هیـات محتـرم نظـارت بر صحت قرعـه کشـی، نماینده ویـژه سازمان صدا و سیمـای ایـران و جمعـی از مسئولیـن و مدیـران برگـزار گردیـد و دوشیـزه سپیده قهرمانلو دانشجوی سال اول کارشناسی مهندسـی پزشکی از مشهــد به قید قرعـه بـرنده سومیـن جایزه یک میلیارد ریالـی از جوایز 5 میلیـاردی مرحـله سیزدهم گلریــز شد.
طـی این مراسـم، پس از مشخـص شدن کد برنـده با تلفن همراه ایشان تمـاس گرفته شد، این برنده خـوش شانس 19 ساله اظـهار داشت: پـدرم از بازنشستگان شهرداری مشهـد و مادرم کارمند آموزش و پرورش می باشد و تمامی اعضـای خانواده من از کیفیت محصولات گلریز رضایت دارند وسالهاست که از این محصول استفاده می کنند...
شما هموطنان گرامی و مصــرف کنندگان عزیز می توانید خلاصـه ای از فیــلم مربوط به این مراسم را در ادامه این مطلب مشاهده نمایید.
قرعـه کشـی دوره چهارم جوایـز مرحـله سیزدهـم برای تعییـن چهـارمیـن بـرنده 1/000/000/000 ریالــی در بهمــن ماه 1394 برگـزار خواهـد شد.
خـاطـر نشـان مـی سـازد کلیـه کدهـای ارسـال شـده در هــر دوره (به جز کدهای بـرنده) در دوره هـای بعـد ایـن مرحــله نیز معتبــر است.