قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در قرعه کشی مرحله سیزدهم

در .

ضمن سپاس از استقبال بی نظیر شما مصرف کنندگان گرامی ، طبق اطلاع رسانی های مکرر آخرین فرصت شرکت در قرعه کشی دوره اول مرحله سیزدهم ساعت 14 تاریخ 8 مهر 1394 بوده و کلیه کدهای ارسالی تا زمان قید شده در قرعه کشی این دوره که در تاریخ10 مهر 1394 برگزار می گردد ، شرکت داده خواهد شد و کدهای ارسالی بعد از ساعت ذکر شده فوق شامل شرکت در قرعه کشی دوره دوم مرحله سیزدهم خواهد بود .
خاطر نشان می سازد کلیه کدهای ارسال شده در دوره اول ( به جز کد برنده ) در دوره بعد نیز معتبر است.